1

16 Haziran 2016 – Adalar Sürdürülebilir Ulaşım Çalıştayı İle İlgili Adalar Kent Konseyi Ulaşım Çalışma Grubu Görüşü

http://wrisehirler.org/…/adalarda-sürdürülebilir-ulaşım-çal…

Adalar Kent Konseyi Ulaşım Çalışma Grubu olarak bu Çalıştayın düzenlenmesinde katkısı olan bütün kurum ve kişilere teşekkür ederiz.

Çalıştay ile ilgili görüşlerimizi aşağıdaki sorulara cevap vererek şu şekilde derleyebiliriz:

1- Bu çalışmaya neden ihtiyaç duyduk?
Adaların ulaşım sorunlarına ilişkin birbirine benzer çözüm önerilerinin yıllardır bütün aktörler tarafından sürekli artan bir şekilde dile getirildiği bir gerçektir. Çoğunlukla yakınma sohbetleri düzeyinde kalan bu etkisiz söylemlerin, piyasa aktörlerinin kırıp dökercesine yarattığı bu kaos ortamına bir çözüm getirmesi doğaldır ki beklenemezdi. Bu kontrolsüz gelişmenin sorumluluğunu sadece otoritesizliğe bağlamak ve çözümlerin kuralların uygulanması ile gerçekleşeceğini sanmak da yeterli değildi .
Bütün bu sorun ve çözüm önerilerini çok aktörlü ve çok katmanlı bir düzlemde belirlemek, tartışmak ve sistematize etmek, grup tarafından doğru bir başlangıç olarak benimsendi. Adaların bir ulaşım master planına ihtiyacı vardı, bu bir başlangıçtı.

2- Neden WRİ ile çalıştık?
Böyle bir çalıştayın organizasyonunu birbirleri ile çelişen taraflardan birinin eline bırakmadan, yöntemine ve hakemliğine güvenilir bir uzman kuruluşa devretmek konusunda hem fikir olundu ve WRI Sürdürülebilir Şehirler ile bu çalışma yapıldı.

3- Çalıştayın amacı neydi?
Çalıştaya ihtiyaç belliydi. Amacımızı ise WRI uzmanları ile yaptığımız bir dizi toplantı sonucunda şöyle formüle ettik?
A. Konun tartışılması, sorunların belirlenmesi ce çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik geniş ve çok aktörlü katılımı sağlamak,
B. Farkındalığı artırmak,
C. Bu sorun üzerine çalışacak, fikir üretecek ve politika geliştirecek kişi, kurum ve aktörlere veri yaratmak.

4- Amaca ulaşılabildi mi?
A. Raporda da görüldüğü gibi geniş ve çok aktörlü katılım sağlandı. Böyle bir etkinliğin içinde olması gereken kurumlar çalıştaydaydılar. Bu sayede doğru bağlantılar ve sağlıklı tartışma zeminleri oluşturulabildi. Çözüm için özgüven sağlandı. Gelecekte yapılacak çalışmaların sağlığı için bu çok önemliydi.

B. Katılımın bu denli zengin olması farkındalığın da oluşmasına katkıda bulundu. Çalıştay sonuçları, süreci izleyenler ve bir çok adalı için umutla beklenir oldu,
C. Raporda da izleneceği gibi çalıştayın ana kurgusu sorun tespitlerini öncelik sırasına göre belirlemekti. Rapor bu konuda çalışacaklara büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Ancak, rapora yansıyan bu sonuçların çalıştayda nasıl elde edildiğine ilişkin eleştirel bir süzgeçe de ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz.
Bu belirleme iki aşamada yapıldı, önce halk katılım toplantısında sorunların dökümü yapıldı, sonrasında çalıştaya katılanlar tarafından puanlandı. Tüm sorunlar ortaya konulmuştu. On ayrı masadaki gruplarda yer alan üyeler ise son belirlemeyi yaptılar ve ilk üçe giren konular çalıştay kapsamına alındı ve tartışıldı. Gruplara katılım ise gönüllük esasına bağlıydı yani isteyen istediği gruba katıldı ve her ne kadar moderatörler dışındaki katılımcıların diğer gruplardaki tartışmalara katılma hakkı vardıysa da konu önceliklerinin belirlenmesini gruba katılan üyeler gerçekleştirmiştir.
Piyasa aktörleri (yani taşıma şirketleri, bisikletçiler derneği üyeleri, faytoncular derneği üyeleri vb.) ile kamu aktörlerinin gruplara katılımlarını dengeli tutacak bir kural veya yöntem olmadığı için öncelikler ve sıralamalar çalıştay masalarındaki katılımcı profillerinin tercihlerine göre şekillendi. Bazı masalarda piyasa baskı gruplarının konu başlıklarının belirlenmesinde etkin olduğunu gördük. Çalıştay formatı gereği olarak da sadece belirlenen konular ve konuların öncelik sırasına göre tartışmalar yapıldı ve sonuçları derlendi.
Bir çok soruna ve çözüme raporda değinildi fakat hepsine değil. Bazılarına yeterince vurgu yapılamadı ve bazıları da ele alınamadı.
Sonuçta çalıştay için, bir sondaj çalışmasıydı veya sorunlara ve çözümlerine tutulmuş bir aynaydı diyebiliriz.
Daha sonra çalıştay verilerini planlama çalışmalarında kullanacak uzmanların konuya bu yönden yaklaşmaları, eksiklikleri buna göre değerlendirmeleri gerekecektir.
Sonuç olarak:
Bu çalışmada önemli bir şey sınanmış oldu.
Sorunlara ve çözümlere bütün paydaşları katmanın mümkün olduğu anlaşıldı.Piyasa ve kamu temsilcilerinin çözüm odaklı bir yöntemle aynı masada yer almaları, her iki tarafın önceliklerinin ayrı sınıflandırılması ve bunların birbirlerini örtmelerine izin verilmemesine çalışıldı.
Bu genel anlatımdan sonra hangi konuların eksik kaldığını eklemek isteriz.
1. Adalar’daki iskele kirliliği ve iskelelerin merkezileştirilmesi konusu konuşulamadı,
2. Bisiklet kiralama ticaretinin Adalar trafiğine yaptığı olumsuz etki ile bu faaliyetin en azından Adalar’ın meskun mahallerine aktarılması konusu konuşulamadı,
3. Deniz araçlarındaki deniz güvenliği sorunları konuşulamadı,
4. Adalar’ın kara trafiğini ilgilendiren toplu taşıma sorunları konuşulamadı.